Üyelik Sözleşmesi

Duru Yazılım Hizmetleri Kobi Portal Siteleri Üyelik Sözleşmesi

Satıcının ismi ve ünvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri; Duru  Yazılım Hizmetleri, Ümraniye/İstanbul

1 – Taraflar

İşbu Üye Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Duru Yazılım Hizmetleri (kısaca “Duru Yazılım Hizmetleri” olarak anılacaktır) Duru Yazılım Hizmetleri tarafından işletilmekte olan anaokullari.org alan adlı Kobi Portal sitelerine (kısaca “Site ve/veya Siteler” olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek veya tüzel kişileri (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.
Üye, Siteler’e üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2 – Tanımlar

Duru  Yazılım Hizmetleri
Siteler: Duru  Yazılım Hizmetleri’ye ait anaokullari.org alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan kobi portal sitelerini,

Üye(ler)/ Standart Üye(ler)/Gold Üye(ler): Kobi PortalSitelerine Duru Yazılım Hizmetleri tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve Kobi PortalSitelerinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya Tüzel kişiyi(kişileri),

Gold Üye(ler): Kobi PortalSitelerinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için ücret ödeyen kullanıcılar

Standart Üye(ler): Kobi PortalSitelerinde sunulan hizmetlerden ücretsiz ve kısıtlı bir şekilde yararlanan kullanıcılar

Hizmetler:: Siteler içerisinde Üye(ler)’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Duru Yazılım Hizmetleri tarafından ortaya konulan ücretli veya ücretsiz uygulamaları;

Sisteme Erişim Araçları:: Üye’nin, yalnızca Üye tarafından bilinen, Siteler’e erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

Üye Profili:: Üye tarafından sağlanan bilgiler ve üye tafaından oluşturulan tanıtıcı materyaller, ilanlar ve ürünlerin yer aldığı üye profil sayfasını tanımlar

3 – SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI 

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kobi Portal Sitelerinde mevcut bulunan ve ileride sunulacak tüm Hizmetler’in, bunlardan yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir
İşbu Sözleşme’nin kapsamı, Sözleşme ve ekleri ile Siteler içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak Duru Yazılım Hizmetleri tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Siteler içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, Duru Yazılım Hizmetleri tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4 – ÜYE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
4.1. GENEL OLARAK

4.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Kobi Portal Sitelerindeki Hizmetler’den faydalanırken ve Kobi Portal Sitelerindeki Hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme ve eklerinde yer alan tüm şartlara, Kobi Portal Sitelerindeki ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Üye, Duru Yazılım Hizmetleri’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Üye’ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. Üye, Hizmetler’den yararlanabilmek amacıyla kullandığı Sisteme Erişim Araçları’nın (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; Üye’nin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Duru Yazılım Hizmetleri’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Üye, Siteler’deki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu; Duru Yazılım Hizmetleri’nin, Üyeler tarafından Kobi Portal Sitelerine iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Üye, kendisi tarafından oluşturulan üye profilinin kendi sorumluluğunda olduğunu, Üye profilinde yer alan bilgilerin Siteler’in diğer tüm Üyeleri tarafından görüntülenebileceğini; Üye’nin bu bilgilerin görüntülenmemesini talep edemeyeceğini ve Üye profilinde yer alan bilgilerin görüntülenmesine ancak üyeliğin iptal edilmesi ile son verileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.6. Üye, Duru Yazılım Hizmetleri’nin yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme’yi veya işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profilini ve üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü şahsın kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Duru Yazılım Hizmetleri’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin Duru Yazılım Hizmetleri tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.7. Üye, Siteler aracılığıyla diğer Üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere Siteler’de gerçekleştirdiği her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer Üyeler’e Duru Yazılım Hizmetleri tarafından belirtilen koşullar haricinde reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceği, diğer Üyeler’i bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini ya da üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.8. Üye, Siteler aracılığıyla yaptığı mesajlaşmaların toplam sayısının Duru  Hizmetleri tarafından belirlenen ve Siteler’in ilgili bölümünde bildirilen sayıdan fazla olması halinde, mesajlarının en eski tarihten başlanarak silinebileceğini; Siteler’e Duru Yazılım Hizmetleri’nin tarafından belirlenen ve Siteler’in ilgili yerinde bildirilen süre boyunca giriş yapmaması (log-in olmaması) halinde ise tüm mesajlarının silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Siteler üzerinde işlem yapabileceğini; Siteler dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; Siteler dahilinde bulunan Duru Yazılım Hizmetleri ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Duru  Yazılım Hizmetleri ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini; Siteler üzerinde işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Duru Yazılım Hizmetleri’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.10. Üye, Siteler’in üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebileceğini; üyeliğin iptal edilmesiyle birlikte Üye’nin kullandığı firma ismi eğer sektörde aynı isimde yer alan başka firmar tarafından seçilip kullanılabilir hale geleceğini; iptal edilen üyeliğe dair bazı kayıtların (mesajlar, profilde verilen bilgiler vb.) Duru Yazılım Hizmetleri tarafından güvenlik amacıyla 1 ay (30 gün) süreyle sitelerin veritabanında tutulacağını ve bu sürenin sonunda iptal edilen üyeliğe ilişkin tüm kayıtların Duru Yazılım Hizmetleri tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.11. Üye, Siteler aracılığıyla gönderdiği özel mesajlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel mesajların Duru Yazılım Hizmetleri tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen Üyeler’in şikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde Üye’nin profilinin yayından kaldırılabileceğini, mesajlaşma hakkının kısıtlanabileceğini, bütünüyle engellenebileceğini veya üyeliğinin tamamen iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.12. Üye, vermiş olduğu tekliflerin içeriğin gerçeğe uygunluğundan sorumlu olup, müşterilerin şikayet etmeleri durumunda, teklif bildirimleri ya da diğer bildirimlerin kısıtlanabileceğini hatta üyelikten men edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bilgilendirme Mail ve SMSlerine dair;

4.1.13. Üye, kendisine sitenin ürün ve hizmetleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı SMS ve Mail gönderebileceğini beyan ve kabul eder. Üye, almak istemediği hizmeti (SMS ve/veya Mail) bilgi@anaokullari.org ya mail göndererek belirtirse site yönetimi bu bilgilendirmeleri sonlandırmakla yükümlüdür.

4.2. STANDART VE GOLD ÜYELİK’E İLİŞKİN OLARAK

4.2.1. Üyeler, ücretsiz üyelik süresinin bitiminden itibaren Gold üyelik paketlerinden Duru Yazılım Hizmetleri tarafından belirlenen ve ödeme sayfasında belirtilen süre ve ödeme şekli seçeneklerinden birini seçmek suretiyle satın alabilirler. Herhangi bir paket satın almak istemeyen üyelerimiz, standart üye olarak kısıtlı özellkiler ile sistemi kullanmaya devam edebilirler.
Standart /Gold Üyelik hizmetini alan Üye (“Gold Üye”), işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülükleri yanında, işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerin tamamına da uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şu kadarki, Gold Üye’nin işburada 4.2. maddesinde öngörülen yükümlülüklerinden ve/veya işbu Sözleşme’nin 4.1 maddesinde belirtilen Üye genel yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi nedeniyle hakkının kısıtlanması ya da tamamen engellenmesi halinde, ödemiş olduğu Gold Üyelik hizmet bedeli kendisine iade olunmaz.

4.2.2. 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 9/A ve 31 inci maddelerine dayanılarak hazırlan mesafeli sözleşmelere dair yönetmelik gereği verdiğimiz hizmetin elektronik ortamda olması ve anında ifa edilmesi sebebinden dolayı Gold Üye olmuş üyemizin cayma hakkı yoktur.

4.2.3. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, Kart bilgileri Duru Yazılım Hizmetleri serverlarında saklanmaz.

4.2.4. Gold üyeliğe geçiş banka havalelerinde paranın hesaba yatmasının ardından, Kredi kartı ödemelerinde ise bankadan onay alınmasının ardından gerçekleştirilir.

5 – Duru Yazılım Hizmetleri’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Duru Yazılım Hizmetleri, Siteler’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyeler’in sisteme yükledikleri bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını da saklı tutmaktadır. Duru Yazılım Hizmetleri bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Fahriye Yazılım Hizmetleri’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Fahriye Yazılım Hizmetleritarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde bizzat Duru Yazılım Hizmetleritarafından yapılabilir. Duru Yazılım Hizmetleritarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan ve doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.

5.2 Duru Yazılım Hizmetleri, Siteler’de yer alan üye bilgilerini, üye profillerini ve üyelerin sisteme yükledikleri bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.3 Duru Yazılım Hizmetleri Üye tarafından üyelik kayıt prosedürleri sırasında verilen bilgileri, üye profillerini ve üyenin profiline eklediği fotoğrafları, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanabilir.Bunu istemeyen üyelerimiz destek@anaokullari.org ya mail yoluyla bildirdikleri takdirde gerekli işlemler yapılır.

5.4 Duru Yazılım Hizmetleri sitelerin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı veya Duru Yazılım Hizmetleri tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Duru Yazılım Hizmetleri bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.

5.5 Duru Yazılım Hizmetleri, teknik sorunlardan nedeniyle Siteler’in yayınlarında oluşabilecek kesintilerden dolayı Üye’nin yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

5.6 Siteler’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal Duru Yazılım Hizmetleri’nin izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Siteler’de yer alan tüm içerik, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesi çerçevesinde, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” olarak koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.7 Siteler içerisinde, yalnızca Duru Yazılım Hizmetleri tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Duru Yazılım Hizmetleri kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Siteler üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan Hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Duru Yazılım Hizmetleri ‘nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.8 Duru Yazılım Hizmetleri dilediği zaman, Siteler’de bildirmek suretiyle, Hizmetler’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. Siteler’de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu Hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu Hizmetler’den değişiklikten önce faydalanan Üyeler’e de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

6 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu Sözleşme, Üye’nin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup; Üye’nin üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.
Duru Yazılım Hizmetleri Üye’nin işbu Sözleşme’de belirtilen hükümleri ve Siteler içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri halinde, Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üye fesih sebebiyle Duru Yazılım Hizmetleri ‘nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1. Siteler’in tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Duru Yazılım Hizmetleri ‘in telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Duru Yazılım Hizmetleri’ye ve/veya Duru Yazılım Hizmetleri tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Duru Yazılım Hizmetleri Hizmetleri’ni, Duru Yazılım Hizmetleri bilgilerini ve Duru Yazılım Hizmetleri’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Duru Yazılım Hizmetleri Hizmetler’ne erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Duru Yazılım Hizmetleri ‘den talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, Duru Yazılım Hizmetleri’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

7.2. Duru Yazılım Hizmetleri’Nin, Duru Yazılım Hizmetleri Hizmetleri, Duru Yazılım Hizmetleri bilgileri, Duru Yazılım Hizmetleri telif haklarına tabi çalışmaları, Duru Yazılım Hizmetleri ticari markaları, Duru Yazılım Hizmetleri ticari görünümü veya Siteler vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Duru Yazılım Hizmetleri, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Siteler’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9 – Duru Yazılım Hizmetleri’İN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda, Duru Yazılım Hizmetleri ‘in kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Duru Yazılım Hizmetleri ‘i yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10 – MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Duru Yazılım Hizmetleri, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Duru Yazılım Hizmetleri için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Duru Yazılım Hizmetleri ‘ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve Duru Yazılım Hizmetleri ‘in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11 – UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12 – YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

KAYIT OL

ÜYE GİRİŞİ

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

YENİ ŞİFRE

ÜYE GİRİŞİ

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.